ทางด่วน - รายการธรรมะ

เนื่องจากเว็บไซต์ของชมรมพุทธคุณกำลังทดลองการใช้งาน
บนอุปกรณ์ประเภทพกพา เช่น Tablet และ โทรศัพท์มือถือ
ถ้าหากท่านมีปัญหาในการเข้าฟังเสียง หรือวิดีโอ กรุณาแจ้งเอาไว้
ใน Suggestion Room ด้วยครับ ทางชมรมจะได้รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒ)
เสียง : บรรยายธรรม
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค
8703
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๑ - จิตตสังคหวิภาค
10336
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๒ - เจตสิกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
5893
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๒ - เจตสิกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
3675
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๓ - ปกิณณกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2924
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๔ - วิถีสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2442
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๕ - วิถีมุตตสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
3263
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๕ - วิถีมุตตสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2506
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๖ - รูปสังคหวิภาค และนิพพาน แผ่นที่ ๑
2710
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๖ - รูปสังคหวิภาค และนิพพาน แผ่นที่ ๒
2316
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2458
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2182
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
1909
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
1840
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2503
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2054
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
2002
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
1787
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2574
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2008
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
2009
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
2362
เสียง : บรรยายธรรม (ขึ้นเว็บไซต์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
การอบรมจิตและกาย
3112
คุณธรรมประจำใจ
2501
ธรรมะกับสังคม
1745
ธรรมะในชีวิตประจำวัน
2458
บางพระสูตรของพระพุทธองค์
2298
บารมี ๑๐ ทัศ
2106
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๑ แผ่นที่ ๑
2773
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๑ แผ่นที่ ๒
1628
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๒ แผ่นที่ ๑
1474
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๒ แผ่นที่ ๒
1415
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๓ แผ่นที่ ๑
1352
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๔ แผ่นที่ ๑
1331
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๕ แผ่นที่ ๑
1356
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๕ แผ่นที่ ๒
1237
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๖ แผ่นที่ ๑
1242
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๖ แผ่นที่ ๒
1270
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๑
1224
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๒
1248
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๓
1155
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๔
1152
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๑
1233
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๒
1178
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๓
1147
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๔
1160
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๑
1234
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๒
1146
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๓
1238
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๔
1243
พระพุทธศาสนา
1598
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๑ : แผ่นที่ ๑ ตอนที่ ๐๑ - ๑๒
2820
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๑ : แผ่นที่ ๒ ตอนที่ ๑๓ - ๒๔
1812
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๒ : แผ่นที่ ๓ ตอนที่ ๒ค - ๓๖
1606
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๒ : แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๓๗ - ๔๘
1568
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๓ : แผ่นที่ ๕ ตอนที่ ๔๙ - ๖๐
1592
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๓ : แผ่นที่ ๖ ตอนที่ ๖๑ - ๗๐
1536
มหาบุรุษ ธรรมะ และปัญญา
1989
วันสำคัญทางศาสนา
1657
สาระธรรม
1824
หนทางชีวิตใครกำหนด
2843
เรื่องของพระสงฆ์
1910
เสียง : บรรยายธรรม (ขึ้นเว็บไซต์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
ธรรมบรรยาย
997

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อรับสื่อธรรมะได้ที่ โทรศัพท์ 02-912-3211 ต่อ 11 แฟกซ์ 02-912-4839 มือถือ 081-866-7798 
เลขที่ 95/1-2 ถ.ประชาราษฎร์ (สาย 1) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
ร้าน Roberto

ชมรมพุทธคุณ ตู้ ปณ.1 ที่ทำการไปรษณีย์บางโพ กรุงเทพฯ 10801
e-Mail : robertothai@yahoo.com

หากท่านมีสื่อธรรมะ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ, แผ่น CD-MP3 หรือ แผ่น DVD
กรุณาส่ง หรือ แจ้งมาที่ชมรมพุทธคุณ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
(พักกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.)
หยุดทำการ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 


ทางชมรมพุทธคุณขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่แจ้งความจำนงค์อยากร่วมทำบุญจัดทำเว็บไซต์กับชมรมฯ
แต่เนื่องจากชมรมพุทธคุณยังไม่มีความพร้อม ที่จะรับเงินบริจาคได้ในตอนนี้
จึงขอ งดรับเงินบริจาค เอาไว้ก่อน
และขออภัยทุกท่านมา ณ.ที่นี้ ด้วยครับ