ทางด่วน - รายการธรรมะ

เนื่องจากเว็บไซต์ของชมรมพุทธคุณกำลังทดลองการใช้งาน
บนอุปกรณ์ประเภทพกพา เช่น Tablet และ โทรศัพท์มือถือ
ถ้าหากท่านมีปัญหาในการเข้าฟังเสียง หรือวิดีโอ กรุณาแจ้งเอาไว้
ใน Suggestion Room ด้วยครับ ทางชมรมจะได้รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒ)
เสียง : บรรยายธรรม
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค
8798
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๑ - จิตตสังคหวิภาค
10419
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๒ - เจตสิกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
5943
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๒ - เจตสิกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
3733
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๓ - ปกิณณกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2943
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๔ - วิถีสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2465
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๕ - วิถีมุตตสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
3297
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๕ - วิถีมุตตสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2532
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๖ - รูปสังคหวิภาค และนิพพาน แผ่นที่ ๑
2734
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๖ - รูปสังคหวิภาค และนิพพาน แผ่นที่ ๒
2338
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2491
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2203
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
1925
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
1855
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2519
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2067
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
2026
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
1825
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2628
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2021
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
2028
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
2382
เสียง : บรรยายธรรม (ขึ้นเว็บไซต์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
การอบรมจิตและกาย
3135
คุณธรรมประจำใจ
2524
ธรรมะกับสังคม
1766
ธรรมะในชีวิตประจำวัน
2485
บางพระสูตรของพระพุทธองค์
2317
บารมี ๑๐ ทัศ
2138
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๑ แผ่นที่ ๑
2802
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๑ แผ่นที่ ๒
1651
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๒ แผ่นที่ ๑
1498
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๒ แผ่นที่ ๒
1426
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๓ แผ่นที่ ๑
1363
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๔ แผ่นที่ ๑
1343
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๕ แผ่นที่ ๑
1374
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๕ แผ่นที่ ๒
1249
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๖ แผ่นที่ ๑
1260
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๖ แผ่นที่ ๒
1283
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๑
1242
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๒
1261
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๓
1172
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๔
1165
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๑
1249
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๒
1194
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๓
1160
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๔
1172
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๑
1250
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๒
1165
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๓
1268
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๔
1254
พระพุทธศาสนา
1628
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๑ : แผ่นที่ ๑ ตอนที่ ๐๑ - ๑๒
2845
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๑ : แผ่นที่ ๒ ตอนที่ ๑๓ - ๒๔
1830
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๒ : แผ่นที่ ๓ ตอนที่ ๒ค - ๓๖
1628
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๒ : แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๓๗ - ๔๘
1587
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๓ : แผ่นที่ ๕ ตอนที่ ๔๙ - ๖๐
1621
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๓ : แผ่นที่ ๖ ตอนที่ ๖๑ - ๗๐
1572
มหาบุรุษ ธรรมะ และปัญญา
2012
วันสำคัญทางศาสนา
1677
สาระธรรม
1839
หนทางชีวิตใครกำหนด
2862
เรื่องของพระสงฆ์
1931
เสียง : บรรยายธรรม (ขึ้นเว็บไซต์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
ธรรมบรรยาย
1025

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อรับสื่อธรรมะได้ที่ โทรศัพท์ 02-912-3211 ต่อ 11 แฟกซ์ 02-912-4839 
เลขที่ 95/1-2 ถ.ประชาราษฎร์ (สาย 1) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
ร้าน Roberto

ชมรมพุทธคุณ e-Mail : robertothai@yahoo.com

หากท่านมีสื่อธรรมะ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ, แผ่น CD-MP3 หรือ แผ่น DVD
กรุณาส่ง หรือ แจ้งมาที่ชมรมพุทธคุณ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
(พักกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.)
หยุดทำการ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 


ทางชมรมพุทธคุณขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่แจ้งความจำนงค์อยากร่วมทำบุญจัดทำเว็บไซต์กับชมรมฯ
แต่เนื่องจากชมรมพุทธคุณยังไม่มีความพร้อม ที่จะรับเงินบริจาคได้ในตอนนี้
จึงขอ งดรับเงินบริจาค เอาไว้ก่อน
และขออภัยทุกท่านมา ณ.ที่นี้ ด้วยครับ