ทางด่วน - รายการธรรมะ

เนื่องจากเว็บไซต์ของชมรมพุทธคุณกำลังทดลองการใช้งาน
บนอุปกรณ์ประเภทพกพา เช่น Tablet และ โทรศัพท์มือถือ
ถ้าหากท่านมีปัญหาในการเข้าฟังเสียง หรือวิดีโอ กรุณาแจ้งเอาไว้
ใน Suggestion Room ด้วยครับ ทางชมรมจะได้รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒ)
เสียง : บรรยายธรรม
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค
8906
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๑ - จิตตสังคหวิภาค
10561
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๒ - เจตสิกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
6011
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๒ - เจตสิกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
3799
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๓ - ปกิณณกสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2998
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๔ - วิถีสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2500
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๕ - วิถีมุตตสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
3327
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๕ - วิถีมุตตสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2559
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๖ - รูปสังคหวิภาค และนิพพาน แผ่นที่ ๑
2756
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๖ - รูปสังคหวิภาค และนิพพาน แผ่นที่ ๒
2360
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2511
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2252
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
1937
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๗ - สมุจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
1879
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2554
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2083
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
2047
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๘ - ปัจจยสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
1851
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๑
2679
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๒
2071
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๓
2078
พระอภิธรรม : ปริเฉทที่ ๙ - กัมมัฎฐานสังคหวิภาค แผ่นที่ ๔
2416
เสียง : บรรยายธรรม (ขึ้นเว็บไซต์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
การอบรมจิตและกาย
3158
คุณธรรมประจำใจ
2549
ธรรมะกับสังคม
1786
ธรรมะในชีวิตประจำวัน
2510
บางพระสูตรของพระพุทธองค์
2340
บารมี ๑๐ ทัศ
2165
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๑ แผ่นที่ ๑
2836
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๑ แผ่นที่ ๒
1665
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๒ แผ่นที่ ๑
1522
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๒ แผ่นที่ ๒
1447
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๓ แผ่นที่ ๑
1385
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๔ แผ่นที่ ๑
1364
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๕ แผ่นที่ ๑
1404
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๕ แผ่นที่ ๒
1268
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๖ แผ่นที่ ๑
1274
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๖ แผ่นที่ ๒
1301
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๑
1254
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๒
1272
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๓
1185
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๗ แผ่นที่ ๔
1177
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๑
1259
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๒
1205
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๓
1173
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๘ แผ่นที่ ๔
1181
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๑
1263
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๒
1179
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๓
1285
ปรมัตถธรรม และอภิธรรม : ปริจฺเฉทที่ ๙ แผ่นที่ ๔
1279
พระพุทธศาสนา
1644
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๑ : แผ่นที่ ๑ ตอนที่ ๐๑ - ๑๒
2883
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๑ : แผ่นที่ ๒ ตอนที่ ๑๓ - ๒๔
1862
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๒ : แผ่นที่ ๓ ตอนที่ ๒ค - ๓๖
1644
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๒ : แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๓๗ - ๔๘
1605
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๓ : แผ่นที่ ๕ ตอนที่ ๔๙ - ๖๐
1641
พระวิสุทธิมรรค ชุดที่ ๓ : แผ่นที่ ๖ ตอนที่ ๖๑ - ๗๐
1593
มหาบุรุษ ธรรมะ และปัญญา
2044
วันสำคัญทางศาสนา
1697
สาระธรรม
1867
หนทางชีวิตใครกำหนด
2874
เรื่องของพระสงฆ์
1953
เสียง : บรรยายธรรม (ขึ้นเว็บไซต์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)
รายการหัวเรื่อง ผู้ที่สนใจ
ธรรมบรรยาย
1056

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อรับสื่อธรรมะได้ที่ โทรศัพท์ 02-912-3211 ต่อ 11 แฟกซ์ 02-912-4839 
เลขที่ 95/1-2 ถ.ประชาราษฎร์ (สาย 1) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
ร้าน Roberto

ชมรมพุทธคุณ e-Mail : robertothai@yahoo.com

หากท่านมีสื่อธรรมะ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ, แผ่น CD-MP3 หรือ แผ่น DVD
กรุณาส่ง หรือ แจ้งมาที่ชมรมพุทธคุณ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
(พักกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.)
หยุดทำการ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 


ทางชมรมพุทธคุณขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่แจ้งความจำนงค์อยากร่วมทำบุญจัดทำเว็บไซต์กับชมรมฯ
แต่เนื่องจากชมรมพุทธคุณยังไม่มีความพร้อม ที่จะรับเงินบริจาคได้ในตอนนี้
จึงขอ งดรับเงินบริจาค เอาไว้ก่อน
และขออภัยทุกท่านมา ณ.ที่นี้ ด้วยครับ